Πρόγραμμα μαθημάτων και ωράριο από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΩΡΕΣΠΡΩΙ
8:15 -9:00
9:00 – 9:45
10.00- 10:45
11:00 – 11:45
12:00 – 12:45
12:50 – 13:35
13:40 – 14:25
17:00-17:45
18:00-18:45
10η 19:00 – 19:45
Comments are closed.
Ιστορικό