2o ΕΠΑΛ Ηρακλείου & “DIgitalMArketing at Secondary Schools” #DIMAS

Το σχολείο μας μαζί με σχολεία  από την Σουηδία, την Ισπανία και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου συμμετέχει στο #ErasmusPlus#Europeanprogram#DIMAS (Ψηφιακό Μάρκετινγκ για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). http://dimasproject.eu/.  Συντονιστής είναι η Ισπανική επιχείρηση MYDOCUMENTA.

Στόχοι του προγράμματος είναι :

 • Ο καθορισμός του προφίλ ικανοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ (DM)
 • Η παραγωγή ενός προγράμματος σπουδών που θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν νέες ικανότητες και δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Η δημιουργία ενός προσαρμοσμένου ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου  για την αξιολόγηση βάσει των ικανοτήτων και την υποστήριξη των δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ αποτελείται από 5 ενότητες:

Ενότητα 1 –Στρατηγική Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Ενότητα 2–Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO) & Μάρκετινγκ Μηχανών Αναζήτησης

Ενότητα 3 – Μάρκετινγκ Περιεχομένου

Ενότητα 4 – Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων

Ενότητα 5 – Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μέσα στα πλαίσια  του προγράμματος σπουδών, δημιουργήθηκαν από τους εταίρους και για τις 5 ενότητες, δραστηριότητες, πρακτικές ασκήσεις και το πλαίσιο αξιολόγησής τους. 

Οι μαθητές του Τομέα Οικονομίας του Σχολείου μας συμμετείχαν στις δραστηριότητες της 1ης ενότητας και οι μαθητές από τον τομέα Πληροφορικής του Σχολείου μας στις δραστηριότητες της 5ης Ενότητας.

Σε κάθε Ενότητα μετά από ένα brainstorming πάνω στις βασικές έννοιες, ο καθηγητής παρουσίαζε αναλυτικά  τις βασικές έννοιες και έδινε στους μαθητές μία σχετική διαδικτυακή αρθρογραφία. Οι μαθητές με την σειρά τους χωρισμένοι σε ομάδες από 2 μέχρι 4 ατόμων, έκαναν την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες και ολοκλήρωσαν τις πρακτικές ασκήσεις. Στο τέλος, όλη τους η εργασία αναρτήθηκε  στο ηλεκτρονικό portfolio της MYDOCUMENTA . 

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μας :

 • αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες και επέλεξαν τις σωστές ιστοσελίδες
 • Σύγκριναν το παραδοσιακό μάρκετινγκ με το ψηφιακό, και βρήκαν τις διαφορές τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε είδους. 
 • Έπαιξαν  ένα παιγνίδι κάνοντας ένα debate , όπου δημοσιογράφοι συντόνιζαν τους υποστηρικτές  και τους πολέμιους του ψηφιακού και παραδοσιακού μάρκετινγκ. 
 • Έγραψαν  ηλεκτρονικά άρθρα, έφτιαξαν ιστοσελίδες/σελίδες κοινωνικών δικτύων/blogs στις οποίες ανέβασαν την δουλειά τους.
 • Σχεδίασαν και δημιούργησαν ερωτηματολόγια ώστε να ερευνήσουν πως οι δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία , φύλο) επιδρούν στο ενδιαφέρον των πελατών για ψηφιακές επικοινωνίες
 • Έστειλαν τα ερωτηματολόγια σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, συγκέντρωσαν τα αποτελέσματα , τα ανέλυσαν και τα παρουσίασαν
 • Κατανόησαν τις έννοιες της ψηφιακής εμπειρίας και αφοσίωσης του πελάτη. Βρήκαν τους παράγοντες που τις επηρεάζουν και έγραψαν ένα άρθρο για αυτούς που στη συνέχεια το ανέβασαν στην ιστοσελίδα τους.
 • Διάλεξαν ιστοσελίδες επιχειρήσεων από την μόδα, τον τουρισμό κλπ. και σχολίασαν αν οι ιστοσελίδες που επέλεξαν έχουν λάβει υπόψη τους τους παραπάνω παράγοντες
 • Δημιούργησαν μία λίστα με email και την αντίστοιχη βάση δεδομένων αφού μελετήσαν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. 
 • Μελέτησαν  διαφορετικές φόρμες εγγραφής σε διάφορες ιστοσελίδες και σχεδίασαν την δική τους φόρμα με τις απαραίτητες πληροφορίες για την ιστοσελίδα που δημιούργησαν. 
 • Αναζητήσαν από το διαδίκτυο email καλωσορίσματος και τα σχολίασαν. Στη συνέχεια δημιουργήσαν το δικό τους (για θέματα σχετικά με την επιχείρησή τους, είτε ένα ευχαριστήριο σχετικά με κάποιο θέμα) λαμβάνοντας υπόψη την γραμμή θέματος, τα χρώματα, τις γραμματοσειρές, τις εικόνες  κλπ. και τα έστειλαν  στους συνδρομητές τους (λίστα email). 
 • Αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα του email που έγραψαν.
 • Έμαθαν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της ΜYDOCUMENTA για να αποθηκεύσουν τις εργασίες τους και να αξιολογηθούν γι’ αυτές. 

Η φετινή χρονιά ήταν πολύ διαφορετική λόγω της πανδημίας COVID-19 και όλες οι δραστηριότητες  έπρεπε να γίνουν εξ αποστάσεως.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι μαθητές δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό, η διάρκεια των δραστηριοτήτων ήταν μεγαλύτερη από αυτόν που είχε προβλεφθεί. Παρόλα αυτά καταφέραμε να τις ολοκληρώσουμε όλες!! Τα περισσότερα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα γιατί ήρθαν σε επαφή με ένα καινούριο εργαλείο μάρκετινγκ   και ανέπτυξαν ψηφιακές δεξιότητες όπως:

 • Συνειδητοποίηση των διαφορών μεταξύ παραδοσιακού και ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν το ενδιαφέρον των πελατών στις ψηφιακές επικοινωνίες
 • Προσδιορισμός των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την αφοσίωση των πελατών στο διαδίκτυο
 • Κατασκευή λίστας email πελατών
 • Σχεδιασμός αποτελεσματικών email
 • Δημιουργία αυτόματων αποκρίσεων σε μηνύματα

Ψηφιακές δεξιότητες που θα τους φανούν πολύτιμες στο ψηφιακό –οικονομικό περιβάλλον που θα χρειαστεί να εργαστούν!

2o Vocational School of Heraklion & “DIgitalMArketing at Secondary Schools”

Our school together with schools from Sweden, Spain and the European University of Cyprus participates in the #ErasmusPlus#Europeanprogram#DIMAS (Digital Marketing for Secondary Schools). ) http://dimasproject.eu/ . The coordinator is the Spanish company MYDOCUMENTA.

The Objectives of the program are

• Defining the digital marketing skills profile

• The production of a curriculum that will help students acquire new digital marketing skills and competencies

• Creating a customized e-portfolio for competency-based assessment and support for digital marketing skills.

The proposed Digital Marketing curriculum consists of 5 modules:

Unit 1 – Digital Marketing Strategy

Unit 2 – Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing

Unit 3 – Content Marketing

Unit 4 – Social Media Marketing

Unit 5 – Email Marketing

In the context of the curriculum, partners created, for all 5 units, activities, practical exercises and their evaluation framework.

The students of our school participated in the 1st and the 5th unit. The students of the Department of Economics participated in the activities of the 1st unit  and the students of the Department of Informatics participated in the activities of the 5th Unit .

In each section, following a brainstorming on the topics to be discussed, the teacher presented the basic concepts and gave the students a few relevant online articles. The students in turn, divided into groups of 2 to 4, searched the internet for more information and completed the practical exercises. In the end, all their work had to be uploaded in the electronic portfolio of MYDOCUMENTA.

In this context of the activities, our students:

• searched the internet for information and chose the right websites

• They compared traditional marketing with digital, and found their differences, advantages and disadvantages of each kind.

• They played a game by holding a debate, where journalists coordinated the supporters and opponents of digital and traditional marketing.

• They wrote electronic articles, created websites / social networking pages / blogs on which they uploaded their work.

• Designed and created questionnaires to investigate how demographic factors (age, gender) affect customers’ interest in digital communications

• They sent the questionnaires to different age groups, collected the results, analyzed them and presented them

• Understood the concepts of digital experience and customer loyalty. They found the factors that affect them and wrote an article for those that uploaded it to their website.

• They chose business websites from fashion, tourism, etc. and commented on whether the websites they chose have taken into account the above factors

• They created an email list and the corresponding database after studying the General Regulation for the Protection of Personal Data.

• They studied various registration forms on various websites and designed their own form with the necessary information for the website they created.

• They searched the internet for welcome emails and commented on them. Then they created their own (for themes related to their business, or a thank you note about a theme) taking into account the theme bar, colors, fonts, images, etc. and sent them to their subscribers (email list).

• Evaluated the effectiveness of the email they wrote.

• They learned to use the MYDOCUMENTA platform to store their work and to be evaluated for it.

This year was very different due to COVID-19 pandemic and all the activities had to be done remotely. Given that not all students had the necessary equipment, the duration of the activities was longer than expected. Nevertheless, we managed to complete them!! Most of the children were excited about participating in the program because they came in contact with new subjects and developed digital skills such as:

• Awareness of the differences between traditional and digital marketing,

• Identify the factors that can influence the interest of customers in digital communications

• Identify the factors that can affect the loyalty of customers online

• Build a customer email list

• Design effective emails

• Generate automatic responses to messages

Digital skills they will need in the digital-economic environment they will need to work in!

Elena Stavraki

Comments are closed.
Ιστορικό