Erasmus

Δελτίο τύπου

Συμμετοχή του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου σε πρόγραμμα Erasmus+.

Το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,  Δράση  KA1 ‘’Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης’’, υλοποίησε πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά Καθοδηγούμενη Τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων»  (Digital Guided Dental Implants’ Placement).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η κατάρτιση μαθητών στον σημαντικό και καινοτόμο τομέα της ψηφιακά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων, τόσο από τη σκοπιά της ειδικότητας του  Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής, όσο και από τη σκοπιά της ειδικότητας του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη, η σπουδαιότητα της  σύνδεσης και της συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων, η επαφή με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της Βαρκελώνης, η χρήση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας και γενικά η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η εμπειρία της κινητικότητας και η επαφή με την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής μιας πόλης του εξωτερικού.

Αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς  οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες της διδακτικής διαδικασίας . Οι κυριότεροι είναι η  βελτίωση των τεχνολογικών γνώσεων των εκπαιδευτών σε θέματα ψηφιακά καθοδηγούμενης τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων, με τα ανάλογα οικονομικά κοινωνικά οφέλη, η εξοικείωση με τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας που εφαρμόζονται στην Ισπανία, η άσκηση στην χρήση της Αγγλικής Επαγγελματικής Ορολογίας και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία τεχνικών θεμάτων υψηλής εξειδίκευσης, εισάγοντας σενάρια μαθήματος.

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 10 μαθητές και 6 εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων Βοηθός Οδοντοτεχνίτη και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής από τις 17 έως τις 31 Μαρτίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν μαθήματα για την δημιουργία οδοντικών εμφυτευμάτων με την χρήση της τεχνολογίας του 3d printing στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, Moveu. Επίσης επισκέφθηκαν εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βαρκελώνης όπου ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας καθώς και ερευνητικά ιδρύματα.

Με το τέλος του προγράμματος θα ακολουθήσει διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην κινητικότητα, στον σύλλογο διδασκόντων και στην μαθητική κοινότητα του σχολείου.

2018-2019

Το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, έλαβε για τη διετία 2018-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έγκριση και χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος της κατηγορίας  ΚΑ1: «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος  της κατηγορίας ΚΑ201: «Στρατηγική σύμπραξη ανταλλαγή καλών πρακτικών» και ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ229 : «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων».

Τα προγράμματα είναι τα παρακάτω:

  1. Ψηφιακά Καθοδηγούμενη Τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων(Digital Guided Dental ImplantsPlacement) 2018‐1‐EL01‐KA102‐047397 για το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση μαθητών  των ειδικοτήτων του Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής και του Βοηθού Οδοντοτεχνίτη και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ειδικότητες αυτές.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν ένα σημαντικότατο θέμα της σύγχρονης οδοντοτεχνικής και μπορούν να βελτιώσουν άρδην την ποιότητα ζωής του ατόμου. Τα  οδοντικά εμφυτεύματα σήμερα είναι η καλύτερη μέθοδος που προσφέρει η επιστήμη και τα επόμενα χρόνια η τεχνική της ψηφιακά καθοδηγούμενη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως η αρτιότερη μέθοδος τοποθέτησης εμφυτευμάτων. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος, απαιτείται η συνέργεια μεταξύ των τομέων και ειδικοτήτων της Οδοντοτεχνικής – Βοηθός Οδοντοτεχνίτη και της Πληροφορικής.

Οι επωφελούμενοι της 1ης ροής είναι 10 εκπαιδευόμενοι με τους 2 συνοδούς τους, οι οποίοι θα μεταβούν για διάστημα 14 ημερών στη Βαρκελώνη και οι επωφελούμενοι της 2ης ροής είναι 6 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα μεταβούν για διάστημα 6 ημερών επίσης στη Βαρκελώνη. Οι ροές αναμένεται να υλοποιηθούν το Μάρτιο του 2019 και ο φορέας υποδοχής και για τις 2 ροές θα είναι ο φορέας MOVEU.

  1. Social media as a tool for inclusion – Τα κοινωνικά δίκτυα ως εργαλείο ενσωμάτωσης. (2018-1-DK01-KA201-047071)  Συμμετέχουσες χώρες: Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα και Ισπανία

Το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Social media as a tool for inclusion” είναι μια σύμπραξη σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα και Ισπανία) που έχει σκοπό την ενσωμάτωση των μαθητών που ίσως να είχαν περιθωριοποιηθεί στο παρελθόν, για παράδειγμα τα άτομα που μένουν σε μακρινές περιοχές, μακριά από την πόλη, τα άτομα με κοινωνικές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες κ.α.

Οι μαθητές θα έχουν ενεργό δράση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος στη συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα και τη χρήση τους. Θα εκπονήσουν έρευνες, θα μελετήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές καθώς και τις ανάγκες κάθε τόπου και θα προχωρήσουν σε εκστρατεία ενημέρωσης. Στην οποία θα πάρουν μέρος φυσικά τόσο οι καθηγητές όσο και οι γονείς. Επίσης μέσω του προγράμματος οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη και να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προωθεί την επικοινωνία, την ανταλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων, αναπτύσσει σε βάθος τις γραπτές και προφορικές δεξιότητες και βελτιώνει το γνωστικό τους επίπεδο.

Όλες οι δραστηριότητες θα υλοποιούνται

ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας etwinning, ενώ η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του τοπικού τύπου έντυπου και διαδικτυακού και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16 εκπαιδευτικοί και 8 μαθητές του σχολείου μας.

  1. Four shades of literacy – Τέσσερις όψεις του γραμματισμού. (2018-1-CZ01- KA229-047992_3)

Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη της συνεργατικότητας και συντροφικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων. Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία είναι επαγγελματικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προετοιμάζουν τους σπουδαστές τους για να εργαστούν σε διάφορες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ο κοινός σκοπός τους είναι να παράγουν ανταγωνιστικούς απόφοιτους εξοπλισμένους με τις απαραίτητες επαγγελματικές, γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες για να εμπλακούν στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα των ξένων γλωσσών, της οικονομίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της πληροφορικής και των κοινωνικών επιστημών.

Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν τέσσερα αντικείμενα: ΜΜΕ, οικονομία, πολιτισμό και κοινωνικό γραμματισμό. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες σε αυτά τα αντικείμενα, δημιουργώντας παρουσιάσεις, κουίζ φύλλα εργασίας και ερωτηματολόγια σχετικά με τα αντικείμενα, καθώς και λαμβάνοντας μέρος σε ομάδες εργασίας, συζητήσεις και εκδρομές σε επιχειρήσεις που συνδυάζουν και τα τέσσερα αντικείμενα.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του  προγράμματος, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, etwinning).

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 6 εκπαιδευτικοί και 24 μαθητές του σχολείου μας που θα ταξιδέψουν ανά 10 (2 καθηγητές και 8 μαθητές την φορά) στην Γαλλία, την Γερμανία και  την Τσεχία.

SoMeIn – Social Media as a tool for Inclusion

In this ERASMUS+ KA2 project we regard inclusive education as involving both a mindset (defined by intercultural understanding, tolerance and a non-blaming culture) AND some practical teaching methods and materials (like for instance software for illiterate, Cooperative Learning structures, or special physical equipment).

We want to share our best practices in the fields of social media and inclusion from each of our schools to learn from each other and develop common teaching materials and an information campaign. The pupils will be active participants in the making of the materials to give them a sense of ownership to the material and include their experiences. Some teachers and pupils will contribute directly as representatives from their schools in the mobilities, but the major part will contribute through online and in-class activities. The parents will be involved too, as the information campaign will address them.

The transnational dimension of the partnership is essential to create outputs that are always valid, regardless of the local situation. Like it was stated in the Paris Declaration, we must stay united. Identifying best practices in social media and inclusive teaching and learning in the different education systems, and merging them together in the proposed action is expected to enhance the quality of teaching and learning in the partner Institutions.

The participating schools are

Denmark: Langelinieskolen (main coordinator) att: Charlotte Rørbøl. http://langelinieskolen.skoleporten.dk/sp

Estonia: Jõhvi Põhikool  att: Kadi Rebban http://johvipk.edu.ee/

Finland: Telakkakadun koulu aat: Metti Kentta https://peda.net/aanekoski/perusopetus/telakkakadun-koulu

Greece: 2nd Vocational High School of Heraklion. Att: Eleftheria Pachiadaki 2epal-irakl.ira.sch.gr

Spain: INS Aubenç, att: Josep Maria Codina Cardona, www.iesaubenc.cat

Four shades of literacy

The project deals with 4 topics each topic for half a year, the topics and particular activities are: Media literacy, Financial literacy, Social literacy and Cultural literacy.  International cooperation across Europe is in all participating countries seen as an important factor for sustainable development, for that reason participation in this project and realisation of its activities will develop good relationships between European citizens and enable to share professional knowledge among European students and employees on different levels. Long-term benefits of this project include:

– getting acquainted with the natural surroundings and the environment, in which the citizens live and creating a positive relationship with it

– creating an elementary awareness of the broader natural, cultural, economic and social environment, their diversity, development and continuous transformations.

– developing the ability to live in a community of other people (cooperate, participate, pertain to this community – to the class, family, other teenagers, perceive and receive basic values which are recognized in this community

Our project is firmly in line with Erasmus+ Specific Objectives and should improve the level of key competences and skills, foster quality improvements, enhance transnational cooperation, the dissemination of good practices, the international dimension of education and training and improve the teaching and learning in the EU.

The results of this project will be used after the project’s end especially the students newspaper, Etwinning projects, workshops with social partners, excursion to businesses. The IT tools will be used by students and teachers in the future as well.

We plan to implement the following actions: All results and outcomes will be used to refresh, update and modify the school curricula to suit the needs of today´s students growing up in the European background. The experience and skills gained during further education courses will be reflected in the educational programmes of all participating schools. Long term benefits of this project include improving the level of key competences and professional skills of all participants, enhancing transnational cooperation and the dissemination of good practice.

The participating schools are:

Chech Republic: Obchodni akademie a Vyssi odborna skola, Pribram I, Na Prikopech 104

Germany: Berufsbildende Schule Idar-Oberstein Harald Fissler Schule

France: Lycée Follereau, Belfort

Greece:2nd Vocational High School of Heraklion.

Erasmus KA201 kick off project meeting «Social Media as a tool for Inclusion” in Copenhagen

Στην Κοπεγχάγη πραγματοποιήθηκε η 1η διακρατική συνάντηση καθηγητών του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Social Media as a tool for Inclusion” από τις 5-11 Νοεμβρίου 2018. Το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε από τις υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος κ. Τσαγκαράκη Ευαγγελία και κ. Παχιαδάκη Ελευθερία, οι οποίες συνεργάστηκαν με καθηγητές από σχολεία της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας και της Ισπανίας.


Στόχος της συνάντησης ήταν η γνωριμία μεταξύ των μελών του προγράμματος, ο προγραμματισμός των επόμενων επισκέψεων, η σχεδίαση και οργάνωση των επικείμενων δράσεων καθώς και η συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκτός από τον προγραμματισμό για την υλοποίηση των δράσεων, έγινε επίσκεψη σε σχολεία της Κοπεγχάγης και στο γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου και διεξήχθη επιμόρφωση των καθηγητών με θέμα την ενσωμάτωση των μαθητών.

Η εφημερίδα του 2ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Kick off meeting στην Τσεχία.

Μια πολύ δημιουργική συνάντηση για το πρόγραμμα ERASMUS + “FOUR SHADES OF LITERACY” πραγματοποιήθηκε στο Pribram της Τσεχίας από 22/10-26/10 με στόχο την  γνωριμία των συνεργαζόμενων σχολείων.

Στα πλαίσια της συνάντησης έγινε προγραμματισμός των δράσεων, κατανομή των εργασιών και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα E-TWINNING και άλλων διαδικτυακών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος από τους μαθητές και καθηγητές


2015-2016

Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.